תקנון אתר https://hypnobirthing.co.il

1.              כללי:

1.1.            אתר hypnobirthing.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות היפנוברתי׳נג ישראל (להלן: "המיזם"). כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש שירותים שונים הקשורים לפעילות המיזם, והכל כמפורט באתר (להלן: "השירות או "השירותים", לפי העניין").

1.2.            האתר הינו בבעלותה הבלעדית של היפנוברתי׳נג ישראל להלן: ("החברה").

1.3.            הרוכש ו/או המעונייןלרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.

1.4.            השימוש באתר (כהגדרתו לעיל), לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

1.5.            הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').

1.6.            חלקים מהאתר (כהגדרתו לעיל) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.

1.7.            כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.

2.              תנאי שימוש באתר:

2.1.            חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.

2.2.            החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.

2.3.            אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.

2.4.            החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.

2.5.            החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים.

2.6.            המידע מוצג באתר כפי שהוא, כאשר החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. והמשתמש מתחייב כי ישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.

3.              פרטי רוכש השירותים:

3.1.            משתמש המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בדף הרכישה באתר (להלן: "פרטי הרכישה").

3.2.            זכאי לרכוש שירותים באמצעות האתר אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, לרבות: שם פרטי/שם תאגיד, מספר ת.ז/מספר ח.פ, כתובת מגורים/כתובת בית העסק, תא הדואר האלקטרוני, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.

3.3.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.3.1.                    אם לדעת החברה ו/או מי מטעמה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או מי מטעמה.

3.3.2.                    אם לדעת החברה, המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

3.3.3.                    אם לדעת החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

3.3.4.                    אם לדעת החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם החברה ו/או מי מטעמה.

3.3.5.                    כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

 

4.              ביצוע הזמנת שירותים באמצעות האתר:

4.1.            משתמש המעוניין להזמין שירות המוצע לרכישה באמצעות האתר, יזמין את השירות המבוקש על ידו באמצעות "מערכת הזמנות" של האתר. המערכת תאפשר למשתמש המזמין לבחור את סוג השירות המבוקש על ידו (לצורך הדוגמא בלבד: רכישת קורס הכנה ללידה); התאריכים המבוקשים על ידו ולהזין את הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה, בהתאם להנחיות שיופיעו במערכת ההזמנות באתר.

4.2.            הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: "אסמכתא" ו- "הרכישה").

4.3.            החברה לא תישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.

4.4.            מובהר כי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.

4.5.            המשתמש יחויב בגין ביצוע רכישת השירותים במועד אישור הרכישה וקבלת האסמכתא, באמצעות חיוב כרטיס האשראי שנמסר על ידי המשתמש במעמד ביצוע הרכישה.

4.6.            כל אדם שיבצע הזמנה באתר יחויב בתשלום מס לפי הוראות הדין.

4.7.            החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.

4.8.            ביצוע שינויים ברכישה שנעשתה באתר ניתן לבצע באמצעות פניה למוקד של החברה בטלפון 0542223003 בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לחברה בכתובת pashut.info@hypnobirthing.co.il.

5.              מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:

5.1.            "ביטול הזמנה" - ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

5.2.            פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות; באמצעות מכתב בדואר רשום לכתובת החברה (רחוב גפן 28 מושב כרמי יוסף); בדואר אלקטרוני בכתובת pashut.info@hypnobirthing.co.il באתר. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את השירות ואת מספר תעודת הזהות שלו.

5.3.            משתמש יהיה רשאי לבטל הזמנה שבוצעה באמצעות האתר בתוך 14 יום ממועד אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-2 ימי עסקים עד למועד מתן השירות שהוזמן על ידי המשתמש (ו/או עד למועד שבו המשתמש היה רשאי לנצל את השירות שהוזמן על ידו לראשונה, וכמובן בתנאי שהמשתמש לא ניצל את השירות בפועל עד למועד זה), כאשר במקרה של ביטול הזמנה בנסיבות סעיף זה, המשתמש יחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ (מאה שקלים) או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, כמתחייב מהוראות סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), וזאת למעט מקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, כאשר במקרה כאמור המשתמש יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) 1 לחוק הגנת הצרכן. ביטול הזמנה שלא בהתאם לתנאים הנקובים בסעיף זה לעיל יחויב בתשלום דמי ביטול מלאים עבור השירות/מוצר שהוזמן.

6.              מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:

6.1.            החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

6.1.1.                    אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6.1.2.                    אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.

6.1.3.                    במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור וכן אירוע של מגפה, המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.

6.1.4.                    במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

6.1.5.                    בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

6.2.            הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים שרכש, ככל ששולם.

7.              בעלות וזכויות יוצרים:

7.1.            זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.

7.2.            הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

7.3.            המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים על-פי ועל-ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.

7.4.            אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי ולא מסחרי.

7.5.            המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.

7.6.            בכדי לקשר ו/או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

8.              אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:

8.1.            החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.

8.2.            למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

8.3.            ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.

8.4.            ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.

8.5.            עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.

9.              כללי:

9.1.            החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל מחירי השירותים המתפרסמים באתר בכל עת, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי.

9.2.            החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.

9.3.            כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מתחמי העבודה המשותפים ו/או השירותים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.

9.4.             באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

9.5.              החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי-דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.

9.6.            החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

9.7.            את תקנון האתר ניתן למצוא במשרדי הנהלת החברה בכתובת: גפן 28 כרמי יוסף

9.8.            ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות עמוד "צור קשר" שבאתר, או באמצעות פניה למוקד של החברה בטלפון 0542223003  בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לחברה בכתובת pashut.info@hypnobirthing.co.il