תנאי שימוש

תודה על ביקורכם באתר. אנא קראו הודעת פרטיות זו לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, טלפון, דואל וכדומה) לחברה באמצעות האתר. בהודעה זו מפורטים כמה מהתהליכים המיושמים באיסוף מידע מהאתר ובקשר עמו ובשימושים הנעשים במידע זה. בקשות או שאלות בעניין המידע אודותיכם (כפי שנתקבל אצל החברה - ככל שנתקבל - במסגרת גלישתכם באתר) יש להפנות לחברה באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד 'צור קשר' שבאתר או באמצעות פניה למוקד של החברה בטלפון 0542223003 בשעות פעילותו.
1. איסוף מידע ושימושים אפשריים
1.1. אנו אוספים שני סוגי מידע אודות גולשי האתר: (א) מידע אקטיבי (כגון: שם, כתובת דואל, מספרי טלפון וכו') אותו מוסר הגולש באתר למען יוכלו נציגי החברה ליצור עימו קשר; וכן (ב) מידע פאסיבי (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של הגולש ועוד).
1.2. פרטים אישיים שימסרו על ידכם אקטיבית במהלך הגלישה באתר ישמשו רק למטרות המצוינות במפורש במיקום הספציפי שבו יינתנו. דעו, כי לא מוטלת עליכם חובה למסור לנו אקטיבית מידע אודותיכם.
1.3. אנו לא נשתמש בפרטים אודות הגולשים באתר לצרכי משלוח דברי פרסומת או דיוור ישיר אלא אם נתקבלה אצלנו הסכמתם המפורשת לכך. השימוש במידע שיימסר יעשה רק לצרכים עסקיים של החברה ו/או נותני שירותים המסייעים בידן. בהקשר זה יוער גם כי (א) ייתכן שהמידע שייאסף אודות הגולשים יועבר אל מחוץ לישראל, בהתאם ובכפוף להוראות הדין (לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמא-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו); (ב) אנו עשויים להידרש להעביר מידע שייאסף אודות גולשי האתר (כולו או חלקו) לרשויות המדינה או לצדדי ג' מכוח הוראות הדין; (ג) ייתכן שהמידע שייאסף אודות הגולשים ישמש את החברה במסגרת הליכים משפטיים כאלה ואחרים, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין; (ד) אם החברה תירכש (במלואה או בחלקה) או תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו, אין זה מן הנמנע שהמידע אודות גולשי האתר יועבר גם לרשותו; (ה) ייתכן שהמידע שייאסף אודות הגולשים ישמש את החברה בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין הגולש לבין החברה; (ו) בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לגולש או לצד שלישי.
2. שרת
יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.
3. מחיקה, תיקון ועיון בנתונים
3.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמא - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שנאסף עליו והמוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
3.2. שינוי או מחיקת פרטים שנמסרו אקטיבית בידי הגולשים באתר, וכן עיון (בהתאם להוראות הדין) במידע אודות גולש באתר המצוי אצל החברה, יכול שיעשה במגוון דרכים, לרבות באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד צור קשר שבאתר, באמצעות פניה למוקד של החברה (בטלפון 0542223003 בשעות פעילותו או באמצעות משלוח הודעת דואל לחברה בכתובת hypnobirthing.israel@gmail.com
4. אבטחת נתונים
4.1. המידע שייאסף אודות גולשי האתר ישמר בהתאם, בין היתר, להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמא-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. מובהר, כי המידע שייאסף יכול שיוצג ו/או יועבר לתאגידים נוספים מקבוצת החברה, לשותפים עסקיים שלהם או לנותני שירותים המסייעים בידם.
4.2. החברה דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה כאמור ואין ביכולת החברה לצמצם הסיכונים בחדירה בלתי מורשית לאתר.
5. אתרי צד שלישי
האתר מכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ואינם מכוסים על ידי הודעת פרטיות זו. במידה ותבחרו לגלוש לאתרים אחרים דרך הקישורים באתר זה, אנא זכרו כי מפעילי האתרים האחרים אינם מחויבים להוראות הודעה זו.
6. Cookies
6.1. יתכן והחברה תעשה שימוש בעוגיות ('Cookies') או בטכנולוגיות מעקב אחרות לאיסוף מידע על מנת לעקוב אחר התנועה באתר, בכלל זה להפעיל ולשפר הצעות באמצעות האתר; להציג ולסייע במדידות ומחקר בדבר האפקטיביות של הצעות שונות, פרסומות והתקשרויות באמצעות המדיה השונים; להתאים אישית את התוכן והפרסומות המוצגים לגולש וכיוב.
6.2. עוגייה הנה תוכנה אלקטרונית אשר מתקשרת באמצעות דפדפן האינטרנט בין האתר למחשבו של המבקר/גולש.
6.3. החברה לא מחייבת את הגולשים לקבל 'עוגיות' ובאפשרות המשתמשים להימנע מקבלת 'עוגיות' בכל עת.
6.4. מדיניות פרטיות זו כוללת את השימוש ב'עוגיות' באתר זה בלבד ולא כוללת את השימוש בעוגיות עי כל צד שלישי.
7. דואל זבל ('Spam')
איננו שולחים 'ספאם'. משלוח דברי פרסומת לגולשי האתר לא יעשה אלא בהתאם להוראות הדין (לרבות הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמב-1982).
8. ילדים
8.1. הגנת הפרטיות של ילדכם במרשתת חשובה לנו מאוד. על כן, אנו מציעים להורים או לאפוטרופוסים לבלות עם הילדים בזמן השימוש במרשתת ולהשתתף ולנווט את פעולותיהם ברשת.
8.2. הערה מיוחדת לילדים מתחת לגיל 18 אם הינך מתחת לגיל 18, עליך (א) ליידע אותנו בדבר; וכן (ב) להציג בפנינו אישור של הוריך או אפוטרופסיך טרם מסירת פרטים אודותיך. אם דבר מה בסעיף זה או בתקנון כולו אינו ברור לך דיו, אנא בקש את עזרתם של הוריך או של אפוטרופסיך.
9. עדכון הודעת פרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ולתקן הודעת פרטיות זו מעת לעת. על המבקרים באתר לעיין בהודעה זו טרם כל גלישה לאתר ולבדוק את השינויים שהוכנסו בה (ככל שהוכנסו בה) החל ממועד ביקורם האחרון בו.
10. הסכמה
על ידי דפדוף באתר, כמו גם על ידי מסירת פרטים אקטיבית אודותיכם בגדרי האתר, הנכם מקבלים על עצמכם את תנאיה של הודעת פרטיות זו.
11. הדין החל
על הודעת פרטיות זו יחול הדין הישראלי והיא תפורש לפיו. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס למחלוקות שתתגלענה בקשר עם הודעה זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים היושבים בעיר תל אביב יפו.